Πολιτική Κράτησης

Ο πελάτης αποδέχεται ότι:

Δεν είναι παρέχεται φαγητό στον χώρο των δωματίων.

Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό σε περίπτωση που:

  • Προχωρήσει σε ακύρωση της κράτησης σε διάστημα λιγότερο ή ίσο των εφτά (7) ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης
  • Αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της συμφωνημένης διαμονής